تلاش ها برای تصویب متن نهایی توافق جامع هسته ای همچنان ادامه دارد