بانکداران در شهرهای کوچکی مانند ایلام شیوه مواجه با صنعت را نمی‌دانند