حمایت از تولیدکنندگان داخلی از اولویت‌های بسیج اصناف است