رئالی‌ها بیرون از زمین دوستان من هستند/ هرگز علیه رئال حرف نزده‌ام