بیش از 8 هزار نیازمند نکایی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی