ضرورت رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای صنعتی دهلران