برای تشخیص اسرائیل بعنوان دولتی یهودی نیازی به ...