تهیه کننده معضل اصلی سینمای ایران است/ تعریف درستی از تهیه کنندگی نداریم