«مادیان رود» خشکید/ بخت زودرس ترین انجیر جهان سیاه شد