دوره تربیت مبلغ و مدرس با موضوع اقتصاد مذاکراتی ـ اقتصاد مقاومتی