دارایی۲هزار میلیاردی استقلال در ترکیه را غصب کردند!