مراسم تجلیل از مقام استاد در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی برگزار شد