شناخت جریان‌های انحرافی به عنوان سرفصل درسی حوزه مصوب شود