مصدومیت بیش از 3هزارو500 نفر در تصادفات جاده ای خراسان شمالی