خواسته جامعه پرستاری از وزیر بهداشت/ رفع تبعیض در پرداخت ها