شهید مالامیری افتخار حوزه است/به زودی پشت آل سعود به خاک مالیده می شود