درخواست آتش بس تروریست ها پس از عقب نشینی از قلمون