نصب تورهای آشغالگیر درتالاب انزلی/عملکرد نامناسب تله های رسوب‌گیر