استخدام ویژه مهندس برق و کامپیوتر در کلیه گرایش ها در شرکت طراحان ارتباطات پیشرو