مدرسه ای با ۱۸ دانش آموز/ معلمی که راننده و مستخدم مدرسه است