طرح جمع آوری فروشندگان مواد مخدر در میدان امام حسین