کاهش 13 درصدی ارزش کاری پزشکان/کاهش تعداد ویزیت بیماران در ساعت