مکانیزم بازگشت فوری تحریم‌ها تعریف نشود، توافق نمی‌کنیم