خبر:آزمون استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان قزوین