اگر مرد همسرش را در حالت زنا ببیند،جایز نیست او را بکشد!