سایپا از شورای رقابت برای اعمال قیمت‌های جدید مجوز خواست