آنچلوتی: فقط راموس بد نبود | با اعتماد به نفس می توانیم نتیجه را برگردانیم