رفتار های سیاسی نباید منجر به کارشکنی در پروژه های عمرانی شود