بررسی اوضاع لیبی در دیدار نخست وزیر این کشور با ...