استخدام نگهبان با جای خواب و بیمه در تهران - 16 اردیبهشت 94