هندوانه ایران کیلویی 1000 تومان به کشور‌های عربی صادر می‌شود