بازار بی‌نظارت پولی، مانعی جدی در مقابل اثربخشی کاهش نرخ سود