نمایشگاه ناصر اویسی با فروش 100 درصدی آثار به کار خود پایان داد