آغاز سنجش سلامت الکترونیکی کلاس اولیها از اول خرداد