خودکفایی مهندسان ايرانی در تعمير اساسی دستگاه تاپ درايو حفاری