وزارت آموزش و پرورش درسالهای اخیر به یک نهاد کاریابی تبدیل شده بود