میراث فرهنگی سرمایه های گرانبها برای نسل های آینده