تغییر زمان برگزاری کنفرانس صلح سبز با عنوان کهنه‌سربازان مخالف جنگ‌طلبی آمریکا