استقبال شورای همكاری خليج فارس از روابط خوب با ايران