اجرای طرح پایلوت پیشگیری از کلروز درختان اقاقیا در منطقه 10