نژاد فلاح: هم از استیل آذین پول گرفتیم هم بهنام پیشرو!