هدف از برگزاري همايش اتخاذ راهکارهايي براي ارتقاي سلامت مردم است