شهرداری وایقان به عنوان دستگاه برتر در امور جوانان انتخاب شد