بانک‌ها از آزمون جدید بانک مرکزی سربلند بیرون می‌آیند؟