تقدیر از نشریه موهن تحت تدابیر شدید امنیتی در نیویورک