«واتاب» با حضور بازیگران تهران و شیراز مقابل دوربین رفت