جراحی از راه دور با کمک اینترنت در حال نزدیک شدن به واقعیت است