لغوتحریم هادر روز اول اجرای توافق/کاهش پرانتزهاتاپایان هفته آینده