همکاری مخابرات و پلیس برای کاهش سرقت کابل و تجهیزات