بیش از 25 درصد استقبال از اعتکاف رشد داشته است/ سهم 70 درصدی جوانان